Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. Učivo - Belgicko, Holandsko, Luxemburske

1. 7. 2011

 Všetky tri hospodársky vyspelé západoeurópske štáty majú viaceré zhodné, ale aj niektoré odlišné geografické črty. Rozlohou patria k malým, ale k najhustejšie zaľudneným štátom v Európe. Majú výhodnú geografickú polohu. Cez ich územie prechádzajú dôležité dopravné spoje z vnútrozemia do prístavov pri Severnom mori.

 

 

Belgicko

Belgicko obývajú na severe Flámi, ktorí hovoria jazykom podobným holandčine, na juhu žijú po francúzsky hovoriaci Valóni.


Krajina má celkovo priaznivé prírodné podmienky. Povrch tvoria prevažne nížiny a pahorkatiny, len na juhovýchode vystupuje nad 700 m n.m. vrchovina (Ardeny). Mierne prímorské podnebie, dostatok zrážok a úrodné pôdy utvárajú dobré podmienky pre poľnohospodárstvo. Prevláda v ňom živočíšna výroba, najmä chov hovädzieho dobytka.


V poľnohospodárstve pracuje veľmi málo obyvateľov a celkovo má menší význam v hospodárstve štátu. Rozhodujúci je priemysel, predovšetkým hutnícky a chemický. Spracúva prevažne dovážané suroviny. Svetovú úroveň má belgické strojárstvo. Významný je textilný priemysel.

 

Hlavné a najväčšie mesto štátu Brusel je veľké priemyselné, obchodné a finančné stredisko a sídlo najvyšších orgánov Európskej únie. Druhé najväčšie mesto Antverpy je najdôležitejší prístav, jeden z najväčších v Európe.

 

Belgicko má najhustejšiu železničnú sieť na svete. Hospodársky vyspelejšia časť štátu jeFlámsko.

 

Zdroj: http://www.campanatour.cz/fotogalerie/photos/belgie/brusel-10.jpg

Brusel – hlavné mesto Belgicka

 

Holandsko

 

Má významnú polohu pri ústí Rýna a ďalších riek do Severného mora. Väčšinu územia štátu vypĺňajú nížiny alebo preliačiny. Musia sa chrániť mohutnými hrádzami pred morskými záplavami.


Podnebie a pôdy sú vhodné na poľnohospodárstvo. Prevláda v ňom chov hovädzieho dobytka s vysokou úžitkovosťou. Dôležité je preto pestovanie krmovín. Na poldroch (vysušené pozemky) sa darí zemiakom, zelenine, obilninám a sú tam rozsiahle kvetinové polia. Rezané kvetiny sa po celý rok vyvážajú letecky do mnohých štátov sveta.


Rozhodujúcim odvetvím hospodárstva je priemysel. Kvalitnými výrobkami je známy elektrotechnický (Phillips), potravinársky a chemický priemysel. Spracúvajú sa nielen domáce, ale aj dovážané suroviny (kakao, olejniny).


Holandsko je najhustejšie zaľudnený štát v Európe. V mestách žije deväť desatín obyvateľov. Väčšina obyvateľov sa zaoberá obchodom a inými službami alebo pracuje v priemysle. V mestách žije veľa cudzincov (najmä Turkov a Marokáncov).

 

Hlavné a najväčšie mesto Amsterdam má významný priemysel, prístav a letisko. Svetovou špecialitou Amsterdamu sú brusiarne diamantov. Druhé miliónové stredisko Rotterdam je najväčší prístav sveta. Má veľké rafinérie ropy, lodenice a iný priemysel. Obidve mestá tvoria s okolitými sídlami konurbáciu, v ktorej žije asi 6 mil. ľudí.


Holandsko má veľké problémy s ochranou krajiny pred znečistením (najmä odpadmi zo živočíšnej výroby a z priemyslu).


Námorná, riečna a letecká doprava má medzinárodný význam. Holandsko má dôležité postavenie vo svetovom obchode.

 

Zdroj: http://www.bestlinkstoholland.com/amsterdam.jpg

Amsterdam – hlavné mesto Holandska

 

Luxembursko

Je priemyselný štát s významným hutníctvom. Rozvinulo sa na domácej ťažbe železnej rudy (uhlie a koks dováža). Väčšina produkcie sa vyváža. Hlavné mesto Luxemburg je sídlo medzinárodných bánk. Štát patrí k najbohatším na svete, s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva.

 

Zdroj: http://www.propertyinvesting.net/cgiscript/csNews/image_upload/specialreports_2edb.Luxemburg%20Castle.jpg

Luxemburg – hlavné mesto Luxemburska