Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. Učivo - Nemecko

1. 7. 2011

 Nemecko sa rozkladá v západnej časti strednej Európy. Má veľmi výhodnú geografickú polohu. Na severe hraničí s Baltským a Severným morom. Pevninskú hranicu má s Dánskom, Poľskom, Českom, Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Cez jeho územie prechádzajú dôležité dopravné spoje v poludníkovom i rovnobežkovom smere.

 

Zjednotené Nemecko patrí rozlohou medzi veľké štáty Európy. Má najväčší počet obyvateľov a je jedným z hospodársky najvyspelejších štátov sveta.

 

Zdroj: http://gps.favoriteam.sk/img/berlin.jpg

Berlín – hlavné mesto Nemecka

 

Povrch:
Prírodné podmienky sú celkovo priaznivé pre rozvoj hospodárstva. Územie má sklon od juhu na sever. Povrch tvoria tri veľké prírodné krajiny. Na severe sa rozkladá Severonemecká nížina, na ktorej prevládajú menej úrodné piesočnaté pôdy. Na juhu prechádza nížina do širokého pásma Stredonemeckej vrchoviny. Tvoria ju pahorkatiny, plošiny a pohoria, ktoré sa smerom na juh dvíhajú do predhoria a pohorí Álp. Na juhozápade sa šíri úrodná nížina v úvale rieky Rýn.

 

Podnebie:
Na západe a severe podnebie väčšmi ovplyvňuje Atlantický oceán. Smerom na juhovýchod nadobúda znaky vnútrozemského podnebia. Najteplejšia oblasť je Porýnie. Zrážok je dostatok, smerom na východ ich množstvo mierne klesá.

 

Vodstvo:
Najdlhšie a najdôležitejšie rieky Rýn, Labe a Dunaj majú aj medzinárodný význam. Rieky sú cez splavné prítoky pospájané mnohými prieplavmi, ako Severomorsko-baltský, Stredonemecký, Rýn-Mohan-Dunaj.

 

Poľnohospodárstvo:
Na úrodnejších pôdach sa pestujú obilniny a cukrová repa. Zemiaky sa pestujú na celom území, ale najviac v Bavorsku. Sú tam aj oblasti pestovania chmeľu, ktoré patria k najväčším na svete. V úrodných a teplých nížinách okolo Rýna a jeho prítokov sa pestuje vinič, mnoho ovocia a tabak.


Prevládajúcim odborom poľnohospodárstva je živočíšna výroba. Zameriava sa na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. Dôležitý je rybolov.

 

Obyvateľstvo:
Obyvateľstvo Nemecka je národnostne jednotné. Malé menšiny žijú na hraniciach na východe (Lužickí Srbi), severe (Dáni) a západe (Flámi). Počet obyvateľov sa v ostatných dvoch desaťročiach znižuje. Priemerná hustota zaľudnenia je vysoká. Najhustejšie zaľudnené sú priemyselné oblasti. Najviac obyvateľov pracuje v službách a v priemysle. V Nemecku je mnoho veľkomiest (vyše 70).

 

Priemysel:
Z hľadiska hospodárstva je priemysel najdôležitejší. Jeho rozvoj ovplyvnili bohaté ložiská a ťažba čierneho uhlia v Porúrí. Názov oblasti je podľa rieky Ruhr, pravého prítoku Rýna. V Nemecku sa vyťaží najviac hnedého uhlia na svete. Významná je aj ťažba draselných solí, kaolínu a kamennej soli.


Pre potreby rozsiahleho hutníckeho priemyslu sa rudy železa a farebných kovov musia dovážať. Najviac hutníckych závodov je v oblasti Porúria a najväčším strediskom je Duisburg. Hutnícky priemysel dodáva suroviny pre najväčšie a najdôležitejšie odvetvie – strojárstvo. Svetový význam má výroba námorných lodí v Hamburgu, Kiele, Rostocku, automobilov, elektrotechnických, elektronických a optických výrobkov (Jena).


Druhé najväčšie odvetvie je chemický priemysel. Najväčšie oblasti chemického priemyslu sú Porýnie, Porúrie a Sasko.


Najviac závodov textilného priemyslu je v južnom Bavorsku. Potravinárske závody sú rozmiestnené po celom území. V Nemecku sú rozvinuté všetky odvetvia priemyslu.


Najdôležitejšia priemyselná oblasť Nemecka je Porúrie s hutníckymi, strojárskymi, chemickými a inými závodmi. Najväčším sústredením priemyslu sa vyznačujú mestá Dusseldorf a Essen.

 

Priemyselné strediská

v Porúrí sa postupne rozrástli a pospájali. Spolu s veľkomestami v susednom Porýní vytvorili súvisle osídlenú oblasť, ktorá sa nazýva rýnsko-rúrska konurbácia. Žije v nej asi 12 miliónov obyvateľov. Veľké nahromadenie priemyslu a obyvateľstva vyžaduje dodržiavať prísne opatrenia na ochranu životného prostredia.


Najväčšie a hlavné mesto Nemecka Berlín má rozsiahly strojársky, chemický a ďalší priemysel. Je dôležitým dopravným uzlom. Veľkosťou za ním nasleduje námorný prístav a priemyselné stredisko Hamburg. Najväčšie mesto Bavorska je Mníchov, v ktorom prevláda strojársky a potravinársky priemysel. Dôležité priemyselné a kultúrne strediská sú Kolín nad Rýnom a Frankfurt nad Mohanom s najväčším medzinárodným letiskom. V Sasku je stredisko priemyslu Lipsko a je známe každoročnými veľtrhmi. Na Labe ležia Drážďany, priemyselné a kultúrne stredisko.


Nemecko sa vyznačuje vysoko rozvinutým priemyslom, dopravou a službami. Je hospodársky najvýznamnejším štátom Európy a patrí k najvyspelejším krajinám sveta.